Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

GALERIA

O PROJEKCIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma Biopolinex otrzymała pozytywną weryfikację projektu, współfinansowanego przez Polskiej Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którego założeniem jest wdrożenie zupełnie nowego, innowacyjnego produktu - segmentowej instalacji Małej Elektrowni Biogazowej, tzw. MEB o mocy elektrycznej od 10 kWe ÷ 100 kWe. Innowacyjność MEB polega m.in. na anaerobowym przetwarzaniu biomasy do biogazu w rozdzielonych procesach hydrolizy i fermentacji metanowej biomasy przez bakterie metanowe, mezofilne, termofilne i psychrofilne, znajdujące się
w zawracanych odciekach.

Pierwszym etapem projektu będzie budowa zakładu produkcyjnego, tj. hali montażowej, wraz z pełną linią technologiczną do produkcji MEB, opartych na technologii objętej patentem RP nr. PL 197595 B1.

Rezultat projektu będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku dotyczące zastosowania substratu, powstającego w małej produkcji rolnej
i przemysłowej, odpadów organicznych oraz pełnego wykorzystania biomasy do wytwarzania metanu, energii elektrycznej i cieplnej oraz kompostu.

Gotowy zakład produkcyjny, pozwoli na wytwarzanie małych instalacji w zupełnie nowej technologii, niedostępnej na rynku polskim.

Rozszerzenie oferty o w/w instalację, poza oczywistym wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa, przyczyni się do zwiększenia ilości produkowanej energii OZE.

Obecnie rynek nie świadczy usług z zakresu budowy mikrobiogazowni, które cieszyłyby się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie w gronie małych przedsiębiorców dysponujących niewielkimi zasobami biomasy.

Doskonała znajomość rynku przez firmę Biopolinex umożliwiła poznanie preferencji klientów, którzy chcieliby mieć możliwość utylizowania substratów, przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej, cieplnej oraz pofermentu, jako doskonałego nawozu.

Ewidentna nisza rynkowa, w której obszarze rozpoczyna działalność Biopolinex pozwoli na zdobycie nowych rynków zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Małe biogazownie mogą się opłacać, szczególnie w przypadku zagospodarowania na własne potrzeby wytworzonego ciepła i energii elektrycznej oraz stosowania jako substratu biomasy pozyskiwanej z blisko położonego zakładu produkcyjnego lub przetwórczego.

Sektor rolno-spożywczy charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię i dużą ilością wytwarzanych odpadów organicznych. Efektywność zarządzania energią i odpadami jest kluczowa szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Utylizacja odpadów organicznych w biogazowni może potencjalnie obniżyć koszty zagospodarowania odpadów, a wyprodukowana z biogazu energia elektryczna i cieplna – pokryć zapotrzebowanie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa i w ten sposób sprawić, że stanie się ono energetycznie samowystarczalne.

 

Potencjalni nabywcy Małych Biogazowni oczekują przede wszystkim:

- zagospodarowania własnych odpadów organicznych,

- uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw i wahań cen rynkowych biomasy, co przedkłada się na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego,

- oszczędności czasu i kosztów transportu oraz zagospodarowania odpadów,

- dodatkowej korzyść dla gospodarstw rolnych: uzyskanie wartościowego nawozu organicznego,

- dostarczania energii elektrycznej i cieplnej,

- pokrycia zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną i cieplną – samowystarczalność elektryczna,

- poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,

- redukcji wydatków na energię elektryczną i cieplną,

- możliwości uzyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej i cieplnej,

- zmniejszenia obciążeń dla środowiska,

- mniejszych kosztów instalacji,

- zminimalizowania czasu powstania małej elektrociepłowni biometanowej.

 

Budowa Małych Elektrociepłowni Biometanowych jest odpowiedzią na powyższe zapotrzebowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu mali i średni przedsiębiorcy oraz małe i średnie gospodarstwa rolne będą mieć wreszcie szanse na wykorzystanie odpadów organicznych, które generują.

 

„ Biopolinex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych małych Elektrociepłowni Biometanowych” w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020”.

Data rozpoczęcia i zakończenia operacji.- 01.12.2019-1.12.2021

Całkowite wydatki kwalifikowalne przyznane na operację- wydatki kwalifikowane 6 000 000, z czego dofinansowanie 4 200 000, środki własne 1 800 000zł

Stopa unijnego dofinansowania- 70%

Miejsce realizacji projektu.- 21-040 Świdnik, ul. Budowlana 1, woj. lubelskie

 

Zapytanie ofertowe nr: 1227057. Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na budowę hali zakładu produkcyjnego niezbędnej do realizacji projektu pt.: „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych Małych Elektrociepłowni Biometanowych", realizowanego w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Do pobrania projekt budowlany:  STRONA TYTUŁOWA | ARCHITEKTURA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | INSTALACJE SANITARNE |

KONSTRUKCJA |ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

 

 

 

PRODUKCJA MEB

„Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych Małych Elektrociepłowni Biometanowych”

O PROJEKCIE

ZAPYTANIA OFERTOWE

GALERIA

CO NOWEGO

O nas

  1. pl
  2. en