Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTW

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii:

– w budynkach lub zespołach budynków,

– w instalacjach przemysłowych,

– w transporcie.

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonuje się zgonie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, która nakłada obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zostanie wykonany w oparciu o normę PN-EN 16247.

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa obejmuje swoim zakresem co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez badane przedsiębiorstwo.Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli. Raport z wykonanego audytu energetycznego jest objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Duże przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób,

  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln €,

  • roczny obrót równy lub większy od 50 mln €.

O nas

  1. pl
  2. en