Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

GALERIA

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2018„Zaprojektowanie i wykonanie elementów służących do budowy prototypu instalacji wytwarzania biogazu.”

Do pobrania:Formularz oferty | Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie:Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzonej procedury wyboru na zaprojektowanie i wykonanie elementów służących do budowy prototypu instalacji wytwarzania biogazu – ogłoszenie w bazie konkurencyjności nr 1106011 został wybrany wykonawca:„KONSMET” Grzegorz Pryszcz ul. Koncertowa 5A/2820-843 Lublin NIP: 7121600719Oferta wpłynęła 30.04.2018Wartość oferty: 780 000 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE

O PROJEKCIE

Projekt bezpośrednio wpisuje się w obszar KIS 12.V.1, tj: „12 - Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej V - odzysk wody i innych surowców ze ścieków, pkt.1 - Technologie wykorzystujące ścieki i osady jako potencjalny substrat materiałowy (odzysk produktów ze ścieków i osadów), w tym technologie odzysku i gospodarczego wykorzystania substancji biogennych”.

 

“Zero-energetyczna technologia wytwarzania biologicznie bezpiecznego nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych” to odpowiedź na potrzebę opracowania nowoczesnej metody zagospodarowania powstających w coraz większej ilości komunalnych osadów ściekowych. Osady te, traktowane dotychczas przede wszystkim jako potencjalne źródło skażenia chemicznego i biologicznego będące realnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, stanowią jednocześnie bogaty zasób różnorodnych substancji nadających się do powtórnego wykorzystania.

Za stosowaniem osadów ściekowych w rolnictwie przemawia przyrost ilości osadów ściekowych produkowanych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie oraz zmniejszenie ilości stosowanych nawozów organicznych.

Zmniejszenie dopływu resztek pożniwnych do gleb na skutek uproszczeń w płodozmianie oraz ograniczenie stosowania obornika powoduje ryzyko spadku zawartości materii organicznej w glebach, który został określony prze Komisję Europejską jako jedno z podstawowych zagrożeń dla jakości gleb w Europie.

 

Nowe paradygmaty w technologii obróbki ścieków komunalnych i osadów ściekowych stanowią, że woda to cenny produkt spożywczy (towar) a oczyszczalnie ścieków to instalacje pozyskiwania energii i innych zasobów. Przeniesienie tego sposobu widzenia problemu do praktyki przemysłowej oczyszczalni ścieków komunalnych wymaga opracowania innowacyjnych technologii o charakterze przełomowym i dużym potencjale konkurencyjnym.

 

W trakcie realizacji projektu kluczowym celem będzie zamknięcie w jednym ciągu technologicznym dwóch głównych procesów:

- opatentowanej wysokowydajnej metody wytwarzania biogazu przy wykorzystaniu mieszaniny osadów ściekowych i dostępnej lokalnie biomasy oraz

- innowacyjnej metody higienizacji powstającego osadu pofermentacyjnego przy pomocy wiązki szybkich elektronów, która zapewni skuteczność w zwalczaniu zagrożeń biologicznych umożliwiającą przetworzenie pofermentu w nawóz organiczny.

 

Metoda wiązki elektronów, stosowana z powodzeniem w sterylizacji sprzętu medycznego powoduje usuwanie skażeń mikrobiologicznych oraz degraduje w około 95% pozostałości farmaceutyków w ściekach. Badania laboratoryjne mają na celu określenie możliwości zastosowania innowacyjnej technologii higienizacji osadów oraz ich uzdatnienia w celu wykorzystania nawozowego, opracowanej wspólnie przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej przy współpracy z Biopolinex, w ramach szerszego programu dotyczącego zastosowania wiązki elektronów w ochronie środowiska.

W ramach badań osad zostanie poddany fermentacji, higienizacji oraz uzdatnieniu. Badania powinny określić wartości nawozowe osadu. Zostanie też potwierdzona ocena ekonomiczna dla zastosowania w/w technologii. Technologia jest przedmiotem zgłoszenia patentowego ICHTJ, w którym jednym z współautorów jest jeden z pracowników Biopolinex. Wynalazek ten uzyskał złoty medal na wystawie wynalazków IWIS 2017 oraz Złoty Laur Innowacji 2017 – NOT.

 

Właściwy dobór wydajności modułu biogazowego zapewni samowystarczalność energetyczną linii technologicznej oraz całej oczyszczalni ścieków. Zastosowane rozwiązania wpłyną na radykalna obniżkę kosztów ponoszonych przez oczyszczalnie. Dzięki temu opracowana w ramach projektu, a w ostatniej fazie przetestowana na urządzeniach prototypowych, przygotowana do wdrożenia, zero-energetyczna technologia wytwarzania nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych uzyska duży potencjał konkurencyjny.

 

Biopolinex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu „Zero-energetyczna technologia wytwarzania biologicznie bezpiecznego nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych ” realizowanego w konsorcjum z Instytutem Chemii
i Techniki Jądrowej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020, Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

1. Data rozpoczęcia i zakończenia operacji.- 01.07.2019-30.06.2022

2. Całkowite wydatki kwalifikowalne przyznane na operację- wydatki kwalifikowane 9 958 875,00 , z czego dofinansowanie wynosi 7 896 312,50 zł.

3. Stopa unijnego dofinansowania- nieprzekraczająca 90%

4. Miejsce realizacji projektu.- ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin, województwo lubelskie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne.

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA NAWOZU NA BAZIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

HIGIENIZACJA

„Zero-energetyczna technologia wytwarzania biologicznie bezpiecznego nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych”

O PROJEKCIE

ZAPYTANIA OFERTOWE

GALERIA

CO NOWEGO

O nas

  1. pl
  2. en