Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO ROZWOJOWA

 

1. Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji (DEZMETAN)

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej kondycjonowania substratów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego przy wykorzystaniu dezintegracji hydrodynamicznej i niskotemperaturowej, w innowacyjnym układzie hybrydowym.
Jak dotąd procesy te oddzielnie były stosowane do obróbki osadu nadmiernego powstającego w oczyszczalniach ścieków. Proponowana technologia jest dedykowana zarówno do wdrożenia w biogazowniach rolniczych jak i w oczyszczalniach ścieków (biogazownie komunalne). Zwiększenie biodostępności substratów kofermentacji metanowej przyczyni się do wzrostu produkcji biogazu, poprawy własności reologicznych pofermentu, poprawy skuteczności odwadniania osadów, zmniejszenia ilości pofermentu wymagającego dalszego zagospodarowania. Poprzez zastosowanie technologii dezintegracji osiągnie się poprawę bilansu energii i rentowności biogazowni. Dezintegracja substratów ma również wpływ na jakość cieczy osadowej powstającej w procesie odwadniania, co wpływa na podejście związane z jej dalszą obróbką. Zagadnienie oczyszczania odcieków z pofermentu oraz odzysku z nich azotu i fosforu w formie struwitu stanowi dopełnienie wiedzy niezbędnej użytkownikowi proponowanej technologii. Badania dezintegracji, fermentacji oraz oczyszczania odcieków będą realizowane w skali laboratoryjnej, a następnie weryfikowane w pełnej skali w układzie prototypowym. Docelowo mobilny węzeł dezintegracji może być zastosowany jako produkt testowy w dużych obiektach lub jako produkt do bezpośredniego zainstalowania w obiektach mniejszych. Na każdym etapie układ będzie kompleksowo analizowany i optymalizowany za pomocą modelu komputerowego,
a o wyborze rozwiązań będzie decydować spełnienie kryteriów technologicznych, energetycznych i ekonomicznych. Model symulacyjny uzupełniony o analizę środowiskową stworzy zaawansowane narzędzie oceny stanowiące nowość zarówno w biogazowniach rolniczych jak
i komunalnych.Projekt skierowany do dofinansowania przez NCBIR w ramach konkursu PODDZIAŁANIE 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, firma BIOPOLINEX Sp. z o.o..

 

2. Zero-energetyczna technologia wytwarzania biologicznie bezpiecznego nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzebę opracowania nowoczesnej metody zagospodarowania powstających w coraz większej ilości komunalnych osadów ściekowych. Osady te, traktowane dotychczas przede wszystkim jako potencjalne źródło skażenia chemicznego
i biologicznego będące realnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, stanowią jednocześnie bogaty zasób różnorodnych substancji nadających się do powtórnego wykorzystania.Nowe paradygmaty w technologii obróbki ścieków komunalnych i osadów ściekowych stanowią, że woda to cenny produkt spożywczy (towar) a oczyszczalnie ścieków to instalacje pozyskiwania energii i innych zasobów. Przeniesienie tego sposobu widzenia problemu do praktyki przemysłowej oczyszczalni ścieków komunalnych wymaga opracowania innowacyjnych technologii o charakterze przełomowym i dużym potencjale konkurencyjnym.Zaplanowane w projekcie prace B+R mają doprowadzić do stworzenia takiego rozwiązania poprzez zastosowanie w jednym ciągu technologicznym opatentowanej wysokowydajnej metody wytwarzania biogazu przy wykorzystaniu mieszaniny osadów ściekowych i kiszonki traw oraz innowacyjnej metody higienizacji powstającego osadu pofermentacyjnego przy pomocy wiązki szybkich elektronów, która zapewni skuteczność w zwalczaniu zagrożeń biologicznych umożliwiającą przetworzenie pofermentu w nawóz organiczny.Właściwy dobór wydajności modułu biogazowego zapewni samowystarczalność energetyczną opracowywanej linii technologicznej oraz całej oczyszczalni ścieków. Zastosowane rozwiązania wpłyną na radykalna obniżkę kosztów ponoszonych przez oczyszczalnie. Dzięki temu opracowana w ramach projektu, a w ostatniej fazie przetestowana na urządzeniach prototypowych, przygotowana do wdrożenia, zero-energetyczna technologia wytwarzania nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych uzyska duży potencjał konkurencyjny. Wnioskodawca planuje wdrożyć rezultat projektu we własnej działalności gospodarczej na terenie RP.Projekt w fazie poszukiwania finansowania.

 

3. Wzbogacanie biogazu metodą membranową

Firma Biopolinex na mocy porozumienia z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej prowadzi działania związana z wdrożeniem, wyników projektu zrealizowanego przez ICHTJ „Mobilna instalacja membranowa do wzbogacania biogazu w metan”. Podstawowym elementem Mobilnej Instalacja Membranowej (MIM) jest separator membranowy. Rozdziela on mieszaninę gazów na półprzepuszczalnej membranie, którą tworzą kapilary porowate z naniesioną na ich zewnętrzną powierzchnię litą warstewkę, wykonaną z kompozytu kilku poliimidów.Wzbogacenie biogazu w metan do 89 – 92% jest konieczne dla wprowadzenia go do sieci miejskiej jako dodatku do gazu ziemnego oraz przygotowania go jako biopaliwa do zasilania środków transportu.Projekt w fazie wdrożenia.

 

4. Badania nad oczyszczaniem spalin w dużych silnikach diesla.

Projekt realizuje Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w ramach konkursu TANGO. Celem projektu jest opracowanie metody usuwania
z gazów spalinowych dużych silników diesla wysokich stężeń SOx i NOx za pomocą wiązki elektronów sprzężonej ze skruberem wodnym.Firma BIOPOLINEX Sp. z o.o. zadeklarowała chęć współpracy z ICHTJ przy realizacji zadań związanych z budową I badaniem instalacji prototypowej.

 
 

O nas

  1. pl
  2. en