Produkcja MEB pasek - Produkcja MEB

Produkcja MEB

"Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych Małych Elektrociepłowni Biometanowych"

O projekcie


Firma Biopolinex otrzymała pozytywną weryfikację projektu, współfinansowanego przez Polskiej Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, którego założeniem jest wdrożenie zupełnie nowego, innowacyjnego produktu - segmentowej instalacji Małej Elektrowni Biogazowej, tzw. MEB o mocy elektrycznej od 10 kWe ÷ 100 kWe. Innowacyjność MEB polega m.in. na anaerobowym przetwarzaniu biomasy do biogazu w rozdzielonych procesach hydrolizy i fermentacji metanowej biomasy przez bakterie metanowe, mezofilne, termofilne i psychrofilne, znajdujące się w zawracanych odciekach.

Pierwszym etapem projektu będzie budowa zakładu produkcyjnego, tj. hali montażowej, wraz z pełną linią technologiczną do produkcji MEB, opartych na technologii objętej patentem RP nr. PL 197595 B1.

Rezultat projektu będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku dotyczące zastosowania substratu, powstającego w małej produkcji rolnej
i przemysłowej, odpadów organicznych oraz pełnego wykorzystania biomasy do wytwarzania metanu, energii elektrycznej i cieplnej oraz kompostu.

Gotowy zakład produkcyjny, pozwoli na wytwarzanie małych instalacji w zupełnie nowej technologii, niedostępnej na rynku polskim.

Rozszerzenie oferty o w/w instalację, poza oczywistym wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa, przyczyni się do zwiększenia ilości produkowanej energii OZE.

Obecnie rynek nie świadczy usług z zakresu budowy mikrobiogazowni, które cieszyłyby się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie w gronie małych przedsiębiorców dysponujących niewielkimi zasobami biomasy.

Doskonała znajomość rynku przez firmę Biopolinex umożliwiła poznanie preferencji klientów, którzy chcieliby mieć możliwość utylizowania substratów, przy jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej, cieplnej oraz pofermentu, jako doskonałego nawozu.

Ewidentna nisza rynkowa, w której obszarze rozpoczyna działalność Biopolinex pozwoli na zdobycie nowych rynków zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Małe biogazownie mogą się opłacać, szczególnie w przypadku zagospodarowania na własne potrzeby wytworzonego ciepła i energii elektrycznej oraz stosowania jako substratu biomasy pozyskiwanej z blisko położonego zakładu produkcyjnego lub przetwórczego.

Sektor rolno-spożywczy charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię i dużą ilością wytwarzanych odpadów organicznych. Efektywność zarządzania energią i odpadami jest kluczowa szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Utylizacja odpadów organicznych w biogazowni może potencjalnie obniżyć koszty zagospodarowania odpadów, a wyprodukowana z biogazu energia elektryczna i cieplna – pokryć zapotrzebowanie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa i w ten sposób sprawić, że stanie się ono energetycznie samowystarczalne.

Potencjalni nabywcy Małych Biogazowni oczekują przede wszystkim:
 • zagospodarowania własnych odpadów organicznych,
 • uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw i wahań cen rynkowych biomasy, co przedkłada się na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego,
 • oszczędności czasu i kosztów transportu oraz zagospodarowania odpadów,
 • dodatkowej korzyść dla gospodarstw rolnych: uzyskanie wartościowego nawozu organicznego,
 • dostarczania energii elektrycznej i cieplnej,
 • pokrycia zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną i cieplną – samowystarczalność elektryczna,
 • poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,
 • redukcji wydatków na energię elektryczną i cieplną,
 • możliwości uzyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej i cieplnej,
 • zmniejszenia obciążeń dla środowiska,
 • mniejszych kosztów instalacji,
 • zminimalizowania czasu powstania małej elektrociepłowni biometanowej.
Budowa Małych Elektrociepłowni Biometanowych jest odpowiedzią na powyższe zapotrzebowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu mali i średni przedsiębiorcy oraz małe i średnie gospodarstwa rolne będą mieć wreszcie szanse na wykorzystanie odpadów organicznych, które generują.

„Biopolinex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych małych Elektrociepłowni Biometanowych” w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020”.

Data rozpoczęcia i zakończenia operacji.- 01.12.2019-1.12.2021
Całkowite wydatki kwalifikowalne przyznane na operację- wydatki kwalifikowane 6 000 000, z czego dofinansowanie 4 200 000, środki własne 1 800 000zł
Stopa unijnego dofinansowania- 70%
Miejsce realizacji projektu.- 21-040 Świdnik, ul. Budowlana 1, woj. lubelskie

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe nr: 1227057. Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na budowę hali zakładu produkcyjnego niezbędnej do realizacji projektu pt.: „Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych Małych Elektrociepłowni Biometanowych", realizowanego w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do pobrania projekt budowlany: STRONA TYTUŁOWA | ARCHITEKTURA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | INSTALACJE SANITARNE | KONSTRUKCJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Galeria

logo pion

BIOPOLINEX Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin
KRS: 0000345851
NIP: 9462595328
REGON: 060566982

+48 81 748 48 73

+48 81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

czynne pn-pt: 8:00-16:00

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851; REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

O firmie

 • Biopolinex Sp. z o.o. jest firmą której działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii.

© Copyright 2024 BIOPOLINEX Sp. z o.o.  |  ul. Władysława Kunickiego 45, 20-417 Lublin  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja