Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

Systemy wsparcia FIT/FIP

12 listopada 2019

Czym są systemy FIT/FIP

 

FIT/FIP, czyli systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wprowadzone zostały po raz pierwszy ustawą z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276).

Do systemów FIT/FIP mogą przystąpić instalacje:

  • planowane do uruchomienia, w których dotychczas nie została wytworzona energia elektryczna,

  • zrealizowane po dniu 1 lipca 2016 r., które nie korzystały z aukcyjnego systemu wsparcia o którym mowa w art. 73 ustawy OZE,

  • uruchomione i wytwarzające energię elektryczną, które korzystają z systemu wsparcia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy OZE,

  • które wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy OZE z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276),

  • na zasadach określonych w art. 9 ustawy zmieniającej,

  • które wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r.,

  • na zasadach określonych w art. 184a ustawy OZE (wysokosprawna kogeneracja).

 

Systemy FIT/FIP są korzystne dla biogazowni, ponieważ pozwalają skorzystać ze wsparcia instalacjom w każdej chwili, bez konieczności oczekiwania na aukcję. Po ostatniej nowelizacji ustawy OZE z systemu FIP mogą korzystać biogazownie o mocy do 2,5MW, po uzyskaniu notyfikacji, która powinna wkrótce być przyznana.

 

Warunkiem uczestnictwa w systemach FIT/FIP jest posiadanie przez instalację odnawialnego źródła energii wyodrębnionego zespołu urządzeń służących do wyprowadzania mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej. Przykładowy schemat instalacji odnawialnego źródła energii pokazany jest w Informacji Prezesa URE nr 52/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.

Wartym podkreślenia jest zapis art. 69a ustawy OZE, który precyzuje, że energia elektryczna wytworzona w danej instalacji odnawialnego źródła energii może korzystać wyłącznie z jednego systemu wsparcia przewidzianego w tej ustawie, natomiast szczegółowe zasady kumulacji pomocy publicznej określone są w art. 39a ustawy OZE. Pomoc inwestycyjna, udzielona na realizację inwestycji w zakresie danej instalacji odnawialnego źródła energii, pomniejsza stałą cenę zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 70e ustawy OZE.

W celu weryfikacji wartości otrzymanej pomocy publicznej, razem z wnioskiem FIT/FIP składane jest oświadczenie w zakresie uzyskanej pomocy (niezależnie od zmian właścicielskich dotyczących instalacji).

Dane na temat pomocy publicznej publikowane są w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej tj. w systemie SUDOP, który dostępny jest pod adresem elektronicznym: https://sudop.uokik.gov.pl/home.

Ze względu na to, że pomoc inwestycyjna dla konkretnej instalacji mogła być udzielana na przestrzeni kilku lat przed złożeniem deklaracji FIT/FIP i mogła być udzielana w różnej formie, wartość pomocy inwestycyjnej należy przeliczyć w taki sposób, by możliwe było ustalenie kwoty pieniężnej, jaką otrzymałby beneficjent, jeśli byłaby ona udzielona w formie dotacji (art. 39a ust. 3 ustawy OZE). Należy również obliczyć jej wartość w dniu złożenia deklaracji (art. 39a ust. 4 ustawy OZE).

Gdy wartość pomocy inwestycyjnej została obliczona, należy obliczyć cenę skorygowaną, stanowiącą cenę zakupu energii elektrycznej (art. 39a ust. 5 ustawy OZE).

 

Niewątpliwą zaletą systemu FIT i FIP jest – inaczej niż w przypadku aukcji OZE – brak obowiązku wytworzenia zadeklarowanej ilości energii elektrycznej. Ustawa OZE przewiduje kary jedynie za niewytworzenie energii elektrycznej z OZE w określonym w ustawie terminie i jej niesprzedanie.Systemy FIT i FIP mają obowiązywać przez 15 lat, ale nie dłużej niż do końca 2035 r., chociaż w art. 70f Ustawy OZE jest mowa
o tym, że  system wsparcia może obowiązywać przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2039 r.

 

 

Różnice pomiędzy systemem FIT a FIP

 

Wytwórca korzystający z systemu FIT zobowiązany jest do zawarcia umowy ze sprzedawcą zobowiązanym. Ponadto, wytwórcy są zobowiązani do sprzedaży energii elektrycznej w różnych terminach wskazanych w ustawie w zależności od tego, czy posiadają instalację nową czy już wcześniej eksploatowaną oraz od tego, czy korzystała z innych systemów wsparcia.Zaletą tego systemu wsparcia jest możliwość zmiany deklaracji
w zakresie wyboru sprzedawcy oraz zadeklarowanej łącznej ilości energii elektrycznej. Daje to niewątpliwie dużą elastyczność dla wytwórców,
w przypadku, gdy ceny energii elektrycznej przekroczyłyby ceny referencyjne.

 

Natomiast system FIP jest formą dopłaty do ceny rynkowej, czyli pokryciu 90% wartości tzw. ujemnego salda stanowiącego różnicę między ogłoszoną dla danej instalacji ceną referencyjną i rynkową średnią wartością sprzedaży energii elektrycznej.

 

FIT (feed-in-tariff) jest systemem taryf gwarantowanych dla prosumentów posiadających mikro i małe instalacje, czyli instalacje OZE o łącznej mocy nie większej niż 500 kW, którzy zdecydowali się sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną wyznaczonej spółce obrotu energią.Wysokość wsparcia dla instalacji korzystających z systemu FIT określona jest na 90% ceny referencyjnej, ogłaszanej na dany rok kalendarzowy, przez Ministra Energii w drodze rozporządzenia, które określa maksymalne ceny za 1MWh, za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa   w  art. 92 ust. 5 tej ustawy - przysługujące wytwórcom energii.Stała cena zakupu waloryzowana jest corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, co określane jest w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

FIP (feed-in premium) to system dopłat do ceny rynkowej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE, o łącznej mocy nie mniejszej niż 500kW
i nie większej niż 1 MW, którzy sprzedają lub będą sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną, do wybranego przez siebie podmiotu.Sprzedawcy zobowiązani wybierani są corocznie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W przypadku podjęcia decyzji korzystania z jednego z w/w sposobów wsparcia prosument ma zagwarantowane otrzymywanie pomocy publicznej przez okres 15 lat.

 

 

Jak skorzystać z systemu wsparcia

 

Aby skorzystać z któregoś systemu wsparcia należy złożyć deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie, co rozpoczyna proces prekwalifikacji.Konieczne jest również złożenie szeregu oświadczeń, min. dotyczących substratów wykorzystywanych
w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz otrzymanej dotychczas pomocy publicznej a w przypadku nowych instalacji warto przed rozpoczęciem prac nad projektem uzyskać od Prezesa URE potwierdzenie tzw. „efektu zachęty”.

 

Potwierdzenie efektu zachęty zabezpiecza wytwórcę przed ewentualnym zwrotem uzyskanej pomocy publicznej, gdyby system FIT/FIP został uznany przez Komisję za niedozwolony.

Należy pamiętać, że w przypadku obydwu systemów wartość wsparcia jest pomniejszana o dotychczas udzieloną pomoc inwestycyjną.

 

Dla instalacji planowanych do uruchomienia, Prezes URE powinien potwierdzić złożenie przez wytwórcę pisemnego wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. „Rozpoczęcie prac” zgodnie z art. 2 pkt 23 rozporządzenia GBER, należy rozumieć jako rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Przy czym rozpoczęciem prac nie jest ani zakup gruntów ani prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń czy przeprowadzenie studiów wykonalności. W przypadku przejęcia inwestycji w trakcie jej trwania „rozpoczęcie prac” oznacza moment nabycia aktywów nabywanego zakładu.

Istotne są również wymagania dotyczące terminu jaki wyznacza ustawodawca na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej.Dla instalacji planowanej do uruchomienia, termin na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej wskazany został w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy OZE i wynosi 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8 tej ustawy.Natomiast dla instalacji uruchomionych wcześniej, które wspierane były zielonymi certyfikatami lub uruchomionych zostały po 1 lipca 2016 r., rozpoczęcie sprzedaży energii musi nastąpić nie później, niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia.W sytuacji, gdy wytwórca, który uzyskał zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej w ramach systemów FIT/FIP nie rozpocznie wytwarzania energii elektrycznej w terminie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy OZE (instalacje „nowe”, planowane do uruchomienia), lub nie rozpocznie sprzedaży energii w terminie, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 2 lit. a tej ustawy (instalacje istniejące oraz uruchomione po 1 lipca 2016 r.), może ponownie złożyć deklarację FIT/FIP po upływie 3 lat licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne (art. 70b ust. 12 ustawy OZE). 10.

 

Wstecz

 

O nas

  1. pl
  2. en