Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

20-417 Lublin

Władysława Kunickiego 45

tel. 81 748 48 73

       81 747 67 11

biopolinex@biopolinex.pl

ADRES

MENU

Biopolinex Sp. z o. o. jest firmą której  działania są związane z energooszczędnością, racjonalnym wykorzystaniem energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjami w odnawialne źródła energii

O FIRMIE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma Biopolinex zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000345851;

REGON: 060566982; NIP: 9462595328; kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN opłacony w całości.

Nowelizacja ustawy o OZE

25 października 2019

W sierpniu br. roku weszły w życie nowe uregulowania dotyczące odnawialnych źródłach energii. Ustawa z 19 lipca 2019, o której mowa,
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw to nowelizacja, z którą wiązano duże nadzieje, bo powinna stanowić istotne wsparcie i solidną ochronę interesów wytwórców energii elektrycznej z OZE.

Nowe rozwiązania prawne dotyczą zarówno wsparcia za pomocą systemu aukcyjnego, jak i systemów taryf gwarantowanych FIT/FIP.
W nowelizacji w/w ustawy uwzględniono maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej, jaka może zostać przeznaczona na aukcje w 2019 r. Według szacunku Ministerstwa Energii, łączny przyrost produkcji energii elektrycznej OZE z aukcji w 2019 r. powinien osiągnąć poziom 10 TWh, co łącznie z aukcjami, które odbyły się w roku 2018 osiągnie on wartość - ok. 35 TWh.

Przepisy nowej ustawy rozszerzają poza tym definicję prosumenta, który będzie miał możliwość nie tylko wytwarzania energii i sprzedawania jej sprzedawcy zobowiązanemu na określonych warunkach, ale np. również dowolnemu innemu sprzedawcy, na warunkach z nim uzgodnionych.

 

Nie wszystkie zapisy ustawy weszły już życie, bo niektóre z nich zaczną obowiązywać od początku 2020 r., jak chociażby nowa definicja biogazu czy zapisy o maksymalnym dopuszczalnym wieku instalacji, które po raz pierwszy wytworzą energię.
Od 29 lutego 2020 r. w życie wejdzie podstawa prawna do wydania przez Ministra Energii rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań technicznych mikroinstalacji, wydawania warunków i przyłączenia, zgłoszeń o przyłączeniu.

Pakiet Prosumencki, uwzględniony w nowelizacji ustawy o OZE umożliwi przedsiębiorcom wyprodukowanie energii na własne potrzeby
i rozliczania nadwyżek w korzystnym systemie opustów.W nowej ustawie uchylony jest również obowiązek przygotowania projektu budowlanego dla mikroinstalacji o mocy do 6,5 kW a także uwzględniono możliwość lokalizowania mikroinstalacji na gruncie, który w planach miejscowych ma przeznaczenie inne, niż produkcyjne.

 

O ile zmiany, które zostały wprowadzone w/w ustawą warto przyjrzeć się kilku, najbardziej interesującym propozycjom czy sugestiom, które nie zostały uwzględnione w procesie legislacyjnym.

 

I tak na przykład jeden z konsultantów zwrócił uwagę, że  ME zdecydowało się na wspieranie rozwoju głównie energetyki wiatrowej
w zamierzeniach do osiągnięcia Narodowego Celu Wskaźnikowego.

"Społeczeństwo nie jest przez ME informowane a lobbystom  wiatrowym nie zależy na ujawnianiu tego faktu, że z instalacji wiatrowych
w praktyce nie ma żadnej stabilnej energii. Sprawność instalacji wiatrowych w praktyce wynosi 10-15% mocy nominalnej.Z planowanego podłączenia 2500MW mocy w rzeczywistości podłączonych zostanie za ogromne kwoty 250-300 MW nieprzewidywalnych źródeł energii! Dodatkowo konieczne są do poniesienia koszty dodatkowe w celu stabilizacji systemu powiązanego z elektrowniami wiatrowymi, opierają się one na konieczności utrzymywania w gotowości rezerwy wirującej elektrowni konwencjonalnych, co powoduje zwiększenie kosztów budżetu państwa.

Bardzo dziwne jest dopłacanie inwestorom wiatrowym do wytwarzanej energii gdy wszystkie koszty społeczne, środowiskowe i techniczne są przerzucone na państwo i innych obywateli!?

Wystarczy zajrzeć na statystyki związane z niemiecką Energiewende, gdzie po wydaniu bilionów Euro, uzysk energii z wiatraków jest nadal nieprzewidywalny a w związku z koniecznością pracy coraz większej ilości elektrowni konwencjonalnych dla stabilizacji sieci i zabezpieczenia rzeczywistej mocy i energii, emisja CO2 wzrosła o 1,5%".

Ustawodawca odrzucił możliwość jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej w tej sprawie określając powyższą uwagę jako uwagę poza zakresem projektowanej regulacji.

 

Kolejną uwagą zgłoszoną przez zewnętrznego konsultanta jest propozycja rozszerzenia gwarancji pochodzenia na gaz ze źródeł odnawialnych. Celem takiego rozszerzenia jest zagwarantowanie odbiorcom końcowym pochodzenia odnawialnego gazu, takiego jak biometan, i ułatwienie rozwoju handlu transgranicznego takiego gazu.

Należy zauważyć, że aby wypełnić obowiązki wynikające z Dyrektywy OZE konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie
o odnawialnych źródłach energii, w szczególności do rozdziału 5 traktującego na ten moment jedynie o gwarancjach pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródeł energii.

Wprowadzenie powyższych zmian odpowiada aktualnym tendencjom rynkowym, które mają na celu zwiększenie udziału gazów ze źródeł odnawialnych w systemach przesyłowych i dystrybucyjnych gazu w Unii Europejskiej. Po mimo, że GAZSYSTEM, na ten moment nie zajmuje się przesyłem gazu ze źródeł odnawialnych na szeroką skalę, to nie można wykluczyć prowadzenia takiej działalności w przyszłości (mieszanie gazów odnawialnych z gazem ziemnym). Co więcej, z związku z jasno określonym w Dyrektywie OZE terminem transpozycji jej postanowień do polskiego porządku prawnego, powyższa zmiana przepisów będzie i tak konieczna w najbliższym czasie.

Powyższa uwaga również nie została przyjęta a w uzasadnieniu przedstawiciel ustawodawcy uzasadnił to brakiem celowości rozszerzania zakresu merytorycznego, który może wydłużyć czas procedowania projektu.

 

Następna uwaga zgłoszona na etapie konsultacji, dotycząca migracji z poprzednio funkcjonującego systemu wsparcia do nowych systemów również została odrzucona z uzasadnieniem wykroczenia poza zakres projektowanej regulacji.

Pełna treść wniosku:

Ze względu na fakt, iż System Certyfikatów Biogazowych ("Błękitnych") nie jest notyfikowany i w obecnym kształcie będzie raczej trudny do notyfikacji, dalsze pozostawanie biogazowni rolniczych w tym Systemie stwarza dla właścicieli tych instalacji oraz finansujących banków nieakceptowalne ryzyko, a dodatkowo uniemożliwia właścicielom uzyskanie finansowania bankowego na jakąkolwiek modernizację lub rozbudowę biogazowni.

Jedynym rozwiązaniem, zgodnym zresztą z deklaracjami Ministerstwa Energii z II połowy 2016r, jest jak najszybsza migracja wszystkich biogazowni rolniczych do Nowego Systemu Wsparcia OZE (Taryfy FIP/FIT i Aukcje).

Adekwatne wolumeny na rok 2019 (co najmniej dwukrotnie wyższe od zaproponowanych w projekcie nowelizacji), poza cenami referencyjnymi odzwierciedlającymi LCOE istniejących biogazowni, są kluczowe - zwłaszcza dla instalacji o mocy >1MW, które nie mogą skorzystać z Systemu Taryf FIP/FIT - dla sprawnej migracji tych instalacji do Nowego Systemu.

Aby skutecznie wygasić Stary System, z racji na wymóg odrzucenia w każdej aukcji 20% najdroższych ofert, w ciągu 2019r powinny odbyć się
2 aukcje migracyjne; pierwsza jak najszybciej i na pełny wnioskowany w tej poprawce wolumen. Pozostałe (po obu aukcjach migracyjnych) kilka biogazowni mogłoby być przeniesione z początkiem 2020 r. do Nowego Systemu w uproszczonym trybie uzgodnionym z Komisją Europejską.

 

Innym przykładem odrzucenia uwagi uzasadniając to wykroczeniem poza zakres regulacji była propozycja poszerzenia definicji biogazu
o „niezanieczyszczone, denne osady jeziorowe”(art. 2 ust. 1). Uzasadnienie – eutrofizacja jezior, ich zarastanie i zamulanie, gromadzi olbrzymią ilość materiału organicznego, dotychczas niewykorzystanego. Doświadczenia półtechniczne potwierdzają jego przydatność do biogazowania i są inwestorzy zainteresowani budową tego typu biogazowni.

 

Następna, wydaje się istotna propozycja dotyczyła uzupełnienia art. 75 ust. 4 pkt 4 lit e w następujący sposób:

„e) substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z ilości wytworzonego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci gazowej

.Zdaniem procedującego nad ustawą, powyższa uwaga, jak i wcześniejsze, jest poza zakresem projektowanej regulacji.

 

Kolejną, nieprzyjętą z powodu przekroczenia zakresu projektowanej regulacji, uwagą była propozycja rozszerzenia zapisów art. 75 ust. 5 pkt 7 w następujący sposób:

"7) schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej albo biogazu oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy albo biogazu, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów."

 

Inną, nieprzyjętą z takiego samego powodu jak powyżej, uwagą była propozycja zmiany art. 79 ust. 3pkt 2 i 9 lit. e, która sformułowana została w następujący sposób:

 „2) rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną wyrażoną w MW albo roczną wydajność instalacji mierzoną w m³/rok instalacji odnawialnego źródła energii, w której odpowiednio będzie wytwarzana energia elektryczna albo biogaz przez uczestnika aukcji;

„e) substratów innych niż wymienione w art. 2 pkt 2 - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego albo ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z ilości wytworzonego biogazu

Uzasadnienie: W formularzu oferty dany wytwórca wskazuję jakiego rodzaju instalację zgłasza do aukcji OZE, przy czym w przypadku instalacji wytwarzającej biogaz rolniczy wprowadzany do gazowej sieci dystrybucyjnej powinno wskazywać się jej roczną wydajność, zgodnie z danymi deklarowanymi we wpisie do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. W tym zakresie porównaj również uzasadnienie do art. 73 ust. 3b w zw. z ust. 4 oraz art. 75 ust. 4 pkt 2 u.o.z.e."

 

Kolejną nieprzyjętą uwagą była uwaga zgłoszona przez Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, dotycząca art. 5 ust. 3 pkt 1 Projektu o treści:

"wolumen aukcyjny dla instalacji biogazowych < 1 MW

Dodatkowo, mając na uwadze wolumeny przewidziane dla nowych instalacji biogazowych o mocy nie większej niż 1 MW, które zostały dopuszczone do aukcji w 2018 r., a także biorąc pod uwagę ilość obecnych na rynku projektów biogazowych, niezrozumiała jest dla nas decyzja o całkowitej redukcji wsparcia w ramach systemu aukcyjnego dla tego sektora i brak dedykowanego małym instalacjom biogazowym wolumenu."

 

I ostatnia, również nieprzyjęta uwaga, zgłoszona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, z której treścią warto się zapoznać:

"Pozwalam sobie przekazać Panu Ministrowi parę uwag, z jakimi zwracają się do mnie osoby i podmioty zainteresowane realizacją inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w województwie warmińsko-mazurskim, gdyż wiadomo mi, że w resorcie trwają prace przygotowawcze do nowelizacji ustawy o OZE. Jednym z podmiotów jest firma Biogal Sp. z o.o., która jako pierwsza postawiła w województwie instalację biogazową i z pewnością można nazwać ją prekursorem działań w zakresie odnawialnych źródeł energii w regionie.

Opiniujący zwracają m.in. uwagę na zapis art. 80 ust. 1 pkt 2, Ustawy, który mówi: Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami. Zapis taki powoduje, że 20% ofert składanych w danej aukcji, które mają najwyższą cenę zostaje z góry odrzuconych. Źródeł takiego zapisu należy się doszukiwać w przeciwdziałaniu ewentualnej „zmowie cenowej" na rynku, jednak w przypadku rynku biogazu, który w Polsce rozwija się z wielkim trudem, zapis ten wydaje się nie być zasadnym. Tym bardziej, że ofert na aukcji w tym „koszyku" jest niewiele i pula przeznaczonych na to pieniędzy pozostaje niewykorzystana.

Zwraca się uwagę na fakt, że podpisany przez Polskę „Pakiet klimatycznoenergetyczny" zobowiązuje nasz kraju, że do roku 2020 zwiększy udział OZE w bilansie energetycznym o 15%. Jak piszą zgłaszający ten problem, „blokowanie istniejących już odnawialnych źródeł energii, które posiadają wszelkie możliwe pozwolenia i zgody na uruchomienie jest działaniem niezrozumiałym”. Warto byłoby przyjrzeć się zapisom ustawy, szczególnie w kontekście rynku biogazu.

Wyprodukowanie energii elektrycznej z biogazu jest procesem zdecydowanie trudniejszym niż jej produkcja z instalacji fotowoltaicznych czy wiatrakowych.

Dodatkowo instalacje biogazowe pełnią jeszcze inną ważną środowiskowo funkcję, którą jest utylizacja „trudnych" odpadów z rynku rolnego (np. gnojowica) czy rolnospożywczego (np. przeterminowana żywność, lub jej komponenty)."

 

Powód nieuwzględnienia zacytowanych powyżej uwag oraz istotność zawartych w nich treści pozostawiam do własnego przemyślenia.

 

Wstecz

 

O nas

  1. pl
  2. en